Behandelvormen

Als praktijk bieden wij psychologische behandeling voor zowel kinderen/jongeren als volwassenen van Depressie, Angststoornissen, Dwangstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychotrauma (PTSS) en Hechtingsproblemen, in goede samenwerking met de huisartsen en andere zorginstanties in de regio. Afhankelijk van de ernst en geschiedenis van de klacht kan er sprake zijn van een kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, of van een procesgerichte psychotherapie binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Daarnaast bieden we Testonderzoek zoals IQ onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar specifieke stoornissen zoals Adhd en Autisme. Aansluitend hierop kan behandeling plaatsvinden. Behandeling en psychologisch (test)onderzoek is zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Binnen zowel de Jeugdzorg als Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ voor volwassenen kunnen verschillende behandelvormen ingezet worden. Behandeling kan 'face to face', digitaal of 'blended' plaatsvinden. Voor alle drie geldt dat een verwijsbrief van een erkende verwijzer (zoals huisarts of jeugdarts) noodzakelijk is.

Face to Face

Face to face betekent dat we samen in de spreekkamer zitten, en in gesprek werken aan uw herstel. Binnen deze behandelvorm zijn de meeste behandelmethodes van klachtgericht tot inzichtgevend inzetbaar.

Digitaal

Digitaal betekent dat u digitaal werkt aan uw eigen herstel met een internet module van Therapieland afgestemd op klacht en hulpvraag. Dit kan uw voorkeur hebben wanneer u niet gebonden wilt zijn aan afspraken, uw klachten beheersbaar zijn en u vooral handvatten wilt gericht op verbetering of om erger te voorkomen. Wanneer u weet wat u nodig heeft kunt u zelf een module kiezen. Indien gewenst kan er ook samen in een videogesprek bepaald worden welke module het best passend is. U voert daarna de module op eigen gelegenheid uit en ontvangt wekelijks feedback op uw inspanningen.

Inlogpagina

Hier wordt u toegang geboden tot de E-health van Therapieland waarmee de Helper een overeenkomst heeft. Binnen de E-health heeft u toegang tot informatie, middelen en modules welke kunnen bijdragen tot uw behandeling en verbeterproces. Uw behandelaar kan hier als onderdeel van uw behandelplan een voorstel toe doen, maar u kunt hier ook zelf naar vragen bij uw behandelaar.

Klik op het logo hiernaast om toegang te krijgen tot de inlogpagina van Therapieland.
Klik hier onder op een logo voor een specifieke digitale E-health behandeling van Therapieland onder begeleiding van de Helper.

Mijn sociale omgeving
Somberheid
Leefstijl
Angst

Blended

Blended betekent dat we gesprekken in de spreekkamer combineren met de digitale behandeling van de E-health modules. U werkt thuis aan de opdrachten van de E-health module. De inhoud van de E-health module en uw huiswerk komt terug in de spreekkamer en kan daar verder uitgewerkt of verdiept worden. Bovenstaand kunt u inzicht krijgen in de beschikbare modules en kunt u toegang krijgen tot Therapieland.

Methode van behandeling

Bovenstaande behandelvormen kunnen gecombineerd worden met onderstaande methoden van behandeling. Kiest u voor de digitale vorm dan kiest u voor een E-health behandeling met Psychoeducatie en Cognitieve gedragstherapie. Kiest u voor Blended dan zal de behandelmethode ook merendeels aansluiten bij de Cognitieve gedragstherapie, waarbij de behandelaanpak meer afgestemd zal zijn op de ontstaansgeschiedenis van uw probleemgedrag dan wel uw klacht. Kiest u voor face to face contact dan komen inzichtgevend georiënteerde therapievormen in beeld. EMDR geven wij liever ook bij voorkeur vanuit het face to face contact. In de onderstaande linker kolom worden de methoden voor behandeling bij volwassenen weergegeven.

Voor kinderen en jongeren zijn aanvullende methoden van behandeling, naast E-health, Cognitieve gedragstherapie en EMDR, in de rechter kolom weer gegeven. De keuze van methode van behandeling hangt af van de aard van de klacht en uw hulpvraag.

E-health

E-health is internettherapie met elementen van psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. De behandeling kan op zich zelf en gecombineerd gegeven worden.  We maken hiervoor gebruik van Therapieland. Therapieland biedt modules die u zelfstandig en samen met uw behandelaar kunt volgen. Uw huiswerk is dan ook onderwerp van gesprek. Er is sprake van blended-care wanneer de inhoud van de E-health module terug komt in uw gesprekstherapie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van Cognitieve therapie en Gedragstherapie. In Cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die uw problemen in stand houden, besproken en behandeld.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische behandelmethode waarbij op geprotocolleerde wijze sterke emoties bij traumatische herinneringen worden verwerkt en naar de achtergrond verdwijnen. De herinnering blijft, maar zonder de emotionele lading, waardoor klachten oplossen of juist verwerking kan beginnen

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Voorheen ook wel Cliëntgerichte psychotherapie of Rogeriaanse therapie genoemd, is een therapie waarin de psychotherapeut niet uw psychische 'stoornis' als uitgangspunt neemt, maar met u in gesprek gaat als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft. Uitgangspunt is om tot inzicht te komen welke betekenis u geeft aan u zelf en de dingen die belangrijk voor u zijn.

Korte Dynamische Psychotherapie (KPD) & Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

ISTDP is de internationaal gebruikte afkorting voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Deze vorm van psychotherapie is ontwikkeld door Prof. Dr. H. Davanloo (Montreal, Canada).  In Nederland duiden we deze vorm van therapie aan als “Korte Dynamische Psychotherapie (KDP) volgens Davanloo”.

Davanloo’s KDP is theoretisch gebaseerd op het psychoanalytisch referentiekader. De gestructureerde wijze, waarop de therapeut in samenwerking met de cliënt de problemen benadert en behandelt, verschilt echter van de klassieke psychoanalytische methode en technieken.

Doordat de therapeut, op actieve wijze, aan de hand van concrete situaties, zo snel mogelijk de aandacht van de cliënt richt op de verschillende beperkende mechanismen, die voorkomen en vermijden om eigen gevoelens bewust te ervaren en te onderzoeken, is de cliënt in relatief korte tijd zelf in staat deze mechanismen te herkennen en – naar keuze – te veranderen in gezonde mechanismen. Voor cliënt en therapeut staat naar keuze de weg open om aan de hand van concrete situaties en interacties de verschillende gevoelens (zoals boosheid, verdriet, schuld, blijheid) te leren herkennen en respecteren (zij ontstaan met een reden) en deze te laten bestaan en de angst ervoor te overwinnen.

Tijdens dit proces duiken er vaak pijnlijke herinneringen uit het verleden op. De therapeut en cliënt zullen dan nagaan wat het verband is tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Ook de “vroegere” pijnlijke gevoelens zullen bewust onderzocht worden zodat ze verwerkt en opgeruimd kunnen worden.

Basistherapie

Basistherapie is een therapievorm voor volwassenen met klachten die samenhangen met een innerlijk gevoel van leegte en eenzaamheid gerelateerd aan een verstoorde of onveilige hechting. De behandelmethode is ontwikkeld door Mw. Dr. J.C.A. Thoomes-Vreugdenhil. Op haar website kunt u meer lezen over deze therapievorm. Eddie van der Laan heeft de opleiding voor deze therapievorm bij haar gevolgd.

Speltherapie

Dit is een vorm van psychotherapie waarbij het spel gebruikt wordt om de emotionele problemen van uw kind te verwerken. De therapie wordt gegeven in een spelkamer, waar het spelmateriaal een ingang biedt tot de binnenwereld van uw kind en uw kind de mogelijkheid geeft om te laten zien wat het niet kan zeggen.

Differentiatie & Fase therapie

Differentiatie therapie en Fasetherapie zijn twee therapievormen voor kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. Op een gecontroleerde en gefaseerde manier worden corrigerende ervaringen opgedaan rond zorg, vertrouwen in anderen en denken over jezelf. Ouders worden nauw bij dit proces betrokken. Kijkt u voor meer informatie op de website van Mw. Dr. J.C.A. Thoomes-Vreugdenhil. Zij heeft deze behandelmethodiek ontwikkeld en onderzocht. Eddie van der Laan heeft de opleiding voor deze behandeling bij haar gevolgd.

Ouder-kind psychotherapie

Ouder-kind psychotherapie houdt in dat ouder en kind samen komen spelen met speelgoed in de spelkamer. In de ouder-kind psychotherapie kunnen ouders weer positieve ervaringen op doen met hun kind. Door de rust en de tijd, en door er over in gesprek te zijn met de psychotherapeut kunnen de signalen van hun kind beter begrepen worden. Het contact tussen ouder en kind kan verbeteren, en beiden kunnen groeien in zelfvertrouwen. Afhankelijk van de aard van de problemen kan de aanpak gericht zijn op het verwerken van ervaringen van vroeger of meer gericht zijn op het vinden van een oplossing voor problemen in het heden. In overleg kan er gebruik gemaakt worden van video om het proces tussen ouder en kind te ondersteunen. Het kind en de ouder(s) komen doorgaans een keer in de week of een keer in de twee weken voor een afspraak van 50 minuten.

Ouderbegeleiding

Hierin worden ouders begeleid in de omgang met het probleemgedrag van hun kind. Daarbij kan het gaan over hoe te handelen, en kan het gaan over wat het probleemgedrag of de voorgestelde interventie met je doet. Het is een behandelvorm die kan worden ingezet wanneer uw kind bij ons in zorg is.

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie wordt de problematiek bekeken in samenhang met de leefomgeving, ook wel het systeem genoemd. Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van uw leefwereld vormt: gezin, familie, school, vriendenkring, werk etc. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: partner en kinderen.

Gedurende de behandeling houden we rekening met het feit dat anderen (bewust en onbewust) invloed uit kunnen oefenen op de problemen die u ervaart. Samen zullen we gaan onderzoeken hoe we een eventuele vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door uw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door uw leefomgeving worden aangemoedigd. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties tussen uzelf en uw leefwereld in samenhang met de reden waarvoor u zich heeft aangemeld. Wanneer het zinvol is voor de behandeling kunnen belangrijke personen uit uw systeem uitgenodigd worden bij de gesprekken. Dat gebeurt uiteraard in overleg.

In de systeemtherapie wordt vooral ook gekeken naar de onderlinge communicatie. Welke manieren en gewoonten zijn er in de communicatie ontwikkeld en hoe beïnvloeden jullie elkaar. Gedurende de therapie wordt ieder zich daar meer bewust van. Hierdoor kan de wijze waarop tegen het probleem wordt aangekeken veranderen. In systeemtherapie moet het voor iedereen veilig zijn. Om die reden kiest de therapeut geen partij, maar staat naast ieder die dit nodig heeft. Dit betekent een meervoudig partijdige opstelling waarbij de therapeut werkt voor ieders belang.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Algemeen

Eerste gesprek

Echtscheidingsperikelen