Tarieven en betalingsvoorwaarden

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw wettelijke eigen bijdrage. Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar geldt dat de zorg betaald wordt door de Gemeente en wordt er geen wettelijke eigen bijdrage in rekening gebracht.

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u de afspraak binnen 24 uur afzegt of wijzigt, of u komt niet voor een afspraak, dan wordt de afspraak wel in rekening gebracht. U betaalt dan voor de gereserveerde tijd 55,- euro. Dit kunt u niet declareren bij uw ziektekosten verzekeraar.

Kunt u niet komen voor een afspraak? Meldt u dan minimaal 24 uur voor het tijdstip van de behandelafspraak af via telefoonnummer 0546-825933, de mail of via het contactformulier van de website.

Eigen bijdrage

Uw wettelijke eigen bijdrage van 385,- euro (eventueel verhoogd met het door u gekozen eigen risico tot 885,- euro) wordt per kalenderjaar met u verrekend. Dit betekent dat wanneer uw eigen bijdrage nog niet is aangesproken dit volledig en in één keer door uw zorgverzekering met u verrekend kan worden, tenzij u een gespreide betaling met uw zorgverzekering heeft afgesproken.

Wanneer uw behandeling door gaat in het nieuwe kalenderjaar (en dus na 31 december vervolgd wordt), betekent dit dat uw eigen bijdrage opnieuw in rekening gebracht zal worden, zoals ook gebeurt bij uw tandarts of bij behandeling door de medisch specialist.

De eigen bijdrage is een wettelijke bepaling van de overheid en staat los van het vergoedingstarief van uw behandelaar. De eigen bijdrage geldt alleen voor de Volwassenzorg en niet voor de Jeugdzorg.

Jeugdzorg

Staat uw kind ingeschreven binnen de gemeenten Almelo, Borne, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden, dan worden de kosten door uw gemeente vergoed. De kosten worden rechtstreeks bij uw gemeente gedeclareerd. De kosten hangen af van de tijd die we aan het onderzoek of behandeling van uw kind hebben besteed.

Om voor vergoeding van uw kosten door de gemeente in aanmerking te komen dienen wij vooraf een beschikking aan te vragen. Dit betekent dat wij persoonlijke gegevens van uw kind en informatie over de hulpvraag en doelen van de behandeling met uw gemeente moeten overleggen. Dit komt onder andere terug in het Afsprakenoverzicht welke wij uw gemeente (met uitzondering van de gemeente Almelo) samen met de beschikkingsaanvraag toesturen.

GGZ Volwassenzorg

Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel van start gegaan. Daarmee zijn de prestatiecodes voor de Basis GGZ en de DBC systematiek voor de Gespecialiseerde GGZ als declaratie- en bekostigingssysteem komen te vervallen. Groot verschil is dat er nu niet meer per traject wordt afgerekend met uw zorgverzekering maar per consult. Dit betekent dat alleen de tijd dat we met elkaar in gesprek zijn geweest, maandelijks bij uw zorgverzekering wordt gedeclareerd.

Belangrijk is ook dat in de gesprekstarieven de administratietijd is meegenomen. De tijd die wij besteden aan het uitwerken van het psychologisch onderzoek, verslaglegging en rapportage mag niet apart in rekening worden gebracht. Hierdoor vallen de uur tarieven hoger uit dan u gewend bent omdat de administratietijd die we niet mogen rekenen daarin gecompenseerd wordt. Ook worden er per discipline andere tarieven gerekend. Een gesprek met de psychiater heeft dus een ander prijskaartje dan met de psycholoog.

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) op basis van een omvangrijk onderzoek naar de kostprijs in de zorg. De prijzen zijn dus niet door ons vastgesteld. Zorgverzekeraars geven ons een lagere vergoeding dan de NZA redelijk vindt. Iedere zorgverzekering hanteert een ander kortingstarief. Hier hebben wij ook geen invloed op. Voor een overzicht van de NZA tarieven kunt u hier klikken. Voor de goede orde vermelden we er dus bij dat onze tarieven lager zijn dan de getoonde NZA tarieven, en dat u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekering andere tarieven ziet dan hier getoond.

Zelf betalen

Binnen onze praktijk bieden we geen behandelingen die buiten de gecontracteerde psychologisch zorg vallen. Dit betekent dat u bij ons geen behandelingen kunt doen die u zelf kunt/moet betalen en om die reden hanteren we ook geen particuliere tarieven.

Testonderzoek

Voor volwassenen geldt dat testonderzoek niet vergoed wordt, tenzij het deel uit maakt van het diagnostisch traject voor het vaststellen van een diagnose ten behoeve van inzet van behandeling. Wanneer uw vraag specifiek gericht is op Testonderzoek bijvoorbeeld voor het vaststellen van het IQ, dan komen deze kosten in de meeste gevallen voor uw eigen rekening.

Voor kinderen geldt dat met de gemeenten een contract is afgesloten voor diagnostische trajecten waarin testonderzoek kan plaatsvinden. Bij goedkeuring door de gemeente zullen de kosten door de gemeente betaald worden. Wel geldt dat er sprake moet zijn van een verwijzing van de jeugdconsulent/wijkcoach van de gemeente.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken worden maandelijks bij uw zorgverzekering in rekening gebracht. Kunt u niet komen voor een afspraak dan dient deze uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekering.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na datum van ontvangst van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9
Cliënt meldt een eventuele wijziging van verzekering onmiddellijk bij de behandelaar en is daarbij verantwoordelijk voor betaling van 100% van het NZA tarief, indien door zijn/haar toedoen of nalatigheid de verzekeraar de nota niet of niet volledig vergoed volgens de aan de start van de behandeling geldende, onderlinge afspraken.

Artikel 10
Bij de start van een diagnostisch en/of behandel traject gaat cliënt akkoord met de betaling van de wettelijke eigen bijdrage, eventueel verhoogd met het eigen risico, aan de zorgverzekeraar bij declaratie van het traject. Dit zal in één keer en voor het volledige bedrag met de cliënt verrekend worden.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.