Tarieven en betalingsvoorwaarden

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw eigen risico. Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar geldt dat de zorg betaald wordt door de Gemeente en wordt er geen eigen risico in rekening gebracht.

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u de afspraak binnen 24 uur afzegt of wijzigt, of u komt niet voor een afspraak, dan wordt de afspraak wel in rekening gebracht. U betaalt dan voor de gereserveerde tijd 55,- euro. Dit is de helft van het geldende tarief. Dit kunt u niet declareren bij uw ziektekosten verzekeraar.

Kunt u niet komen voor een afspraak? Meldt u dan minimaal 24 uur voor het tijdstip van de behandelafspraak af, via telefoonnummer 0546-825933 of via het contactformulier van de website.

Jeugdzorg

Staat uw kind ingeschreven binnen de gemeenten Almelo, Borne, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden, dan worden de kosten door uw gemeente vergoed. De kosten worden rechtstreeks bij uw gemeente gedeclareerd. De kosten hangen af van de tijd die we aan het onderzoek of behandeling van uw kind hebben besteed.

Om voor vergoeding van uw kosten door de gemeente in aanmerking te komen dienen wij vooraf een beschikking aan te vragen. Dit betekent dat wij persoonlijke gegevens van uw kind en informatie over de hulpvraag en doelen van de behandeling met uw gemeente moeten overleggen. Dit komt onder andere terug in het Afsprakenoverzicht welke wij uw gemeente (met uitzondering van de gemeente Almelo) samen met de beschikkingsaanvraag toesturen.

Basis GGZ Volwassenzorg

De gehanteerde tarieven verschillen per ziektekostenverzekeraar en worden rechtstreeks door mij bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Door de NZA (Nederlandse zorgautoriteit) zijn er per zorgproduct maximum tarieven vastgesteld. Klik hier voor een overzicht van de tarieven van de Helper voor de Basis GGZ van 2021.

Wanneer u de factuur zelf wilt ontvangen en betalen, krijgt u deze in DBC opmaak, waarna u zelf kunt bepalen of u de factuur na betaling alsnog voor vergoeding wilt indienen bij uw ziektekostenverzekering.

Gespecialiseerde GGZ Volwassenzorg

Een psychotherapeutische behandeling wordt vanuit de basisverzekering vergoed aan de hand van de DBC vergoedingsstructuur. Aan het eind van de behandeling of in ieder geval na een jaar rekent het softwareprogramma via een ingewikkelde systematiek uit in welke groep uw behandeling valt en wat uw behandeling kost. De gehanteerde tarieven verschillen per ziektekostenverzekeraar.

Er is een contract met de meest gangbare zorgverzekeringen zodat uw behandeling veelal rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd kan worden. Uw behandeling wordt volledig vergoed al is het mogelijk dat uw behandeling met uw eigen risico/eigen bijdrage verrekend wordt, indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.

Wanneer u de factuur zelf wilt ontvangen en betalen, krijgt u deze in DBC opmaak, waarna u zelf kunt bepalen of u de factuur na betaling alsnog voor vergoeding wilt indienen bij uw ziektekostenverzekering.

Testonderzoek

Voor volwassenen geldt dat testonderzoek niet vergoed wordt, tenzij het deel uit maakt van het diagnostisch traject voor het vaststellen van een diagnose ten behoeve van inzet van behandeling. Wanneer uw vraag specifiek gericht is op Testonderzoek bijvoorbeeld voor het vaststellen van het IQ, dan komen deze kosten in de meeste gevallen voor uw eigen rekening.

Voor kinderen geldt dat met de gemeenten een contract is afgesloten voor diagnostische trajecten waarin testonderzoek kan plaatsvinden. Bij goedkeuring door de gemeente zullen de kosten door de gemeente betaald worden. Wel geldt dat er sprake moet zijn van een verwijzing van de jeugdconsulent/wijkcoach van de gemeente.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9
Cliënt meldt een eventuele wijziging van verzekering onmiddellijk bij de behandelaar en is daarbij verantwoordelijk voor betaling van 100% van het NZA tarief, indien door zijn/haar toedoen of nalatigheid de verzekeraar de nota niet of niet volledig vergoed volgens de aan de start van de behandeling geldende, onderlinge afspraken.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.