Privacy

Binnen de praktijk zijn we erop gericht uw privacy op verschillende niveaus te waarborgen. Hieronder beschrijven we onze inspanningen hiertoe. Voor een volledig overzicht ten aanzien van de regels met betrekking tot het beroepsgeheim en uw dossier, verwijzen wij u naar de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten.

Privacystatement

In ons privacystatement leggen we uit hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Met dit privacystatement doen we recht aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor ons privacystatement.

Geheimhouding van uw gegevens

Wat u ons tijdens uw behandeling vertelt is vertrouwelijk en uw privacy wordt gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht zoals gesteld in de beroepscode voor psychologen en beroepscode voor psychotherapeuten, met inachtneming van de wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking met betrekking tot de DIS, het DBC declaratiesysteem, het ROM-men en de verplichting tot gegevensverstrekking aan de gemeente indien jonger dan 18 jaar.

Wij mogen over wat u heeft vertelt geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Dit geldt niet voor vragen aan of overleg met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat informatie wordt besproken met collega's, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Hoewel het beroepsgeheim heilig is, is dit niet absoluut. Er zijn situaties waarin de zorgverlener zijn beroepsgeheim mag, moet en kan doorbreken. Wanneer kinderen bij uw leed betrokken zijn en hun veiligheid in het gedrang komt verplicht de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ons ertoe hiervan melding te doen bij Veilig Thuis. Wanneer uw veiligheid of die van derden in het gedrang komt is er sprake van een 'conflict van plichten' en moet de zorgverlener de afweging maken of het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk is om het gevaar af te wenden.

Uw dossier

Als uw behandelaar zijn wij verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier elektronisch inzien en eventueel een digitale kopie ontvangen. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Uw schriftelijk verzoek hiertoe blijft in het dossier bewaard. Onze praktijk is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten. Dit is bepaald vanuit de WBGO en Wabvpz.

De Toeganspoort

De informatie en persoonlijke gegevens die u via het inschrijfformulier van onze website verzendt, worden binnen de beveiligde omgeving van Intramed verwerkt en opgeslagen. Intramed is de leverancier van het Elektronisch Patiënten Dossier van de praktijk . Bij het maken van de eerste afspraak wordt met de aanmeldgegevens uw dossier in Intramed aangemaakt.

Informatie die uitgewisseld wordt binnen de E-health omgeving van Therapieland (waarvoor u moet inloggen) is beveiligd en niet voor anderen benaderbaar.

Ook het invullen van de vragenlijsten voor de ROM doet u binnen de beveiligde omgeving van Therapieland.

Bovenstaande leveranciers van diensten bieden een beveiligingsstandaard conform de eisen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Het contactformulier van onze website

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. U kunt dit zien aan het (groen gekleurd) slot in het webadres. De informatie die u via ons contactformulier verstuurt, wordt conform de norm van dit certificaat beveiligd.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.