Psychologenpraktijk

Privacy

Binnen de praktijk zijn we erop gericht uw privacy op verschillende niveaus te waarborgen. Hieronder beschrijven we onze inspanningen hiertoe. Voor een volledig overzicht ten aanzien van de regels met betrekking tot het beroepsgeheim en uw dossier, verwijzen wij u naar de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten.

Privacystatement

In ons privacystatement leggen we uit hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Met dit privacystatement doen we recht aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor ons privacystatement.

Geheimhouding van uw gegevens

Wat u ons tijdens uw behandeling vertelt is vertrouwelijk en uw privacy wordt gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht zoals gesteld in de beroepscode voor psychologen en beroepscode voor psychotherapeuten, met inachtneming van de wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking met betrekking tot de DIS, het DBC declaratiesysteem, de SBG/SVR en de verplichting tot gegevensverstrekking aan de gemeente indien jonger dan 18 jaar.

Wij mogen over wat u heeft vertelt geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Dit geldt niet voor vragen aan of overleg met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat informatie wordt besproken met collega's, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Hoewel het beroepsgeheim heilig is, is dit niet absoluut. Er zijn situaties waarin de zorgverlener zijn beroepsgeheim mag, moet en kan doorbreken. Wanneer kinderen bij uw leed betrokken zijn en hun veiligheid in het gedrang komt verplicht de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ons ertoe hiervan melding te doen bij Veilig Thuis. Wanneer uw veiligheid of die van derden in het gedrang komt is er sprake van een 'conflict van plichten' en moet de zorgverlener de afweging maken of het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk is om het gevaar af te wenden.

Uw dossier

Als uw behandelaar zijn wij verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Uw schriftelijk verzoek hiertoe blijft in het dossier bewaard. Onze praktijk is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

De Toeganspoort

De informatie en persoonlijke gegevens die u via het aanmeldformulier van onze website verzendt, worden binnen de beveiligde omgeving van Intramed verwerkt en opgeslagen. Intramed is de leverancier van het Elektronisch Patiënten Dossier van de praktijk . Bij het maken van de eerste afspraak wordt met de aanmeldgegevens uw dossier in Intramed aangemaakt.

Informatie die uitgewisseld wordt binnen de E-health omgeving van Cliëntenlogin of Therapieland (waarvoor u moet inloggen) is beveiligd en niet voor anderen benaderbaar.

Ook het invullen van de vragenlijsten voor de ROM doet u binnen de beveiligde omgeving van Questmanager.

Bovenstaande leveranciers van diensten bieden een beveiligingsstandaard conform de eisen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Het contactformulier van onze website

Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. U kunt dit zien aan het (groen gekleurd) slot in het webadres. De informatie die u via ons contactformulier verstuurt, wordt conform de norm van dit certificaat beveiligd.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijsbrief nodig?

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of (bij kinderen en jongeren) van de kinderarts, jeugdarts of een gemachtigde medewerker van de gemeente waar u woont.

Is er een wachtlijst?

Wanneer we u niet direct een afspraak kunnen bieden, hanteren wij een wachtlijst. Daarbij maken onderscheid tussen minderjarigen en volwassenen. Lees verder…

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich via de website aanmelden na telefonisch overleg via telefoonnummer 0546-825933. Tijdens het telefonisch contact overleggen we uw reden van aanmelding en of ik u kan bieden wat u zoekt. Lees verder…

Vergoedt mijn verzekering de behandeling?

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw eigen risico. Lees verder...

Wordt testonderzoek vergoed?

Testonderzoek wordt niet vergoed, tenzij het deel uit maakt van het diagnostisch traject voor het vaststellen van een diagnose ten behoeve van inzet van behandeling. Lees meer…

Ons kind is ook uitgenodigd voor het eerste gesprek, waarom is dat?

De Helper werkt graag zoveel mogelijk samen met ouders en kinderen. Thuis moeten ouders en kinderen er immers ook samen het beste van maken. Bovendien is het voor de behandelaren heel prettig en informatief om ouders en kinderen samen te zien en op die manier een indruk te krijgen van uw gezin.

Is het mogelijk om zonder ons kind naar het eerste gesprek te komen?

Ja, wanneer u liever zonder uw kind(eren) naar het eerste gesprek komt, dan heeft u daar ongetwijfeld een goede reden voor. U kunt dit bij het maken van de afspraak kenbaar maken.

Mijn ex-partner en ik zijn gescheiden. Toch moeten we samen naar het eerste gesprek komen. Waarom mogen we niet elk apart komen?

Kinderen hebben twee ouders. Zij hebben beiden invloed op de ontwikkeling van hun kind. We willen gescheiden ouders met ouderlijk gezag daarom graag tegelijkertijd spreken zodat we gezamenlijk tot een behandelplan kunnen komen. We realiseren ons dat zo'n gesprek voor ouders niet altijd gemakkelijk is, maar vinden het in het belang van kinderen om hun vader en moeder samen te spreken. Tijdens de intake spreken we af hoe beide ouders betrokken zullen worden bij de behandeling. Deze openheid garandeert dat ouders dezelfde informatie hebben en er geen onduidelijkheden ontstaan. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling wanneer beide ouders zo goed mogelijk op één lijn zitten en achter de behandeldoelen staan. Voor het behalen van de behandeldoelen kan het nodig zijn dat de ouders samen op gesprek komen. Hiervoor zullen in goed overleg afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen .

Ik weiger om met mijn ex-partner samen een gesprek te komen voeren ook al heeft hij of zij wel toestemming gegeven voor de behandeling. Mijn kind heeft echter wel dringend hulp nodig. Wat moet ik nu doen?

Kinderen profiteren veel meer van een behandeling als hun ouders in staat zijn om met elkaar over hun kind(eren) te communiceren. Wanneer de Helper bij de aanmelding inschat dat de situatie voor het kind zorgelijk is en het lukt ouders niet om samen naar het eerste gesprek te komen, kunnen we niet starten met de behandeling. U kunt gebruik maken van een mediator om eerst de onderlinge problemen op te lossen. Een enkele keer maken we een uitzondering op het beleid wanneer we aanvullende informatie hebben die erop wijst dat het schadelijk zou zijn voor het kind om geen behandeling te starten. Dit kan informatie zijn van de (huis/jeugd)arts, Veilig Thuis of de kinderrechter.

Ik wil graag mijn kind aanmelden bij de Helper maar mijn ex-partner wil daarvoor geen toestemming geven. Wat kan ik nu het beste doen?

Wanneer uw ex-partner het ouderlijk gezag over jullie kind(eren) heeft, is zijn/haar toestemming nodig om jullie kind(eren) te behandelen. Wij kunnen de aanmelding dus niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over uw kind, is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die u kan helpen om via de rechter toestemming voor behandeling te krijgen. Hiermee wordt het gezag van uw ex-partner niet aangetast.

Als ik via de rechter toestemming voor een behandeling wil krijgen, wat moet ik dan doen?

U kunt hiervoor naar een advocaat gaan. Hij of zij stuurt meestal eerst een brief naar uw ex-partner met de vraag toestemming te geven. Als hij/zij deze toestemming niet geeft, kunt u de vraag voorleggen aan de rechter in een kort geding. Uw advocaat begeleidt u hierbij. De rechter zal beoordelen of  behandeling wenselijk is en kan dan vervangende toestemming voor de behandeling geven. Deze procedure neemt hooguit enkele weken in beslag.

Hoe weet ik of mijn ex-partner ouderlijk gezag heeft?

Wanneer u voorheen getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner het ouderlijk gezag over uw kind(eren). Tenzij de rechter heeft bepaald dat hem of haar het ouderlijk gezag moest worden ontnomen. Een uitspraak hierover moet terug te vinden zijn in het echtscheidingsconvenant of in het gezagsregister. Een uittreksel daaruit kunt u opvragen bij de rechtbank in de gemeente waarin uw kind geboren is.

Mijn ex-partner en ik waren niet getrouwd en hadden geen geregistreerd partnerschap, heeft hij/zij dan wel ouderlijk gezag?

Als moeder krijgt u automatisch het ouderlijk gezag, als vader niet. Als u op het moment van de geboorte van uw kind niet getrouwd was, heeft de vader van het kind niet automatisch het ouderlijk gezag. Hij moet ten eerste het kind erkennen. Dit kan in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Daarna moet hij bij de rechtbank ouderlijk gezag aanvragen. Wanneer hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag.