Psychologenpraktijk

Samenwerkingsrelaties

Vanuit de praktijk hebben zich samenwerkingsrelaties gevormd met vrijgevestigde collegae, huisartsen en hun praktijkondersteuners, psychiaters in de regio en instellingen.

ppa

Als vrijgevestigde collega’s presenteren we ons gezamenlijk als het Platform voor Psychologen en Orthopedagogen Almelo (PPA) op www.ppalmelo.nl om een snel overzicht te geven bij wie u voor welke expertise terecht kunt. Dit maakt ook dat we elkaar onderling snel weten te vinden wanneer uw hulpvraag ons zorgaanbod overstijgt.

Logo FEA

Met de FEA zijn afspraken gemaakt waarvoor huisartsen wel en niet kunnen verwijzen en welke terugkoppeling zal plaatsvinden na intake en bij afronding van uw behandeling.

Huisartsen kunnen ons in consult roepen wanneer ze een vraag hebben over de diagnose en of er reden is voor verwijzing naar de Basis of Gespecialiseerde GGZ, dan wel voor een vraag over welke behandeling geïndiceerd is.

Een consult betreft een eenmalig gesprek met de cliënt in opdracht van de consultvrager (huisarts, wijkcoach, jeugdconsulent). Het consultgesprek kan plaatsvinden op de praktijk van de huisarts of bij ons op locatie. Bij een consult wordt de cliënt niet bij ons ingeschreven, worden er geen gegevens opgeslagen, maar wordt er rechtstreeks teruggekoppeld aan de consultvrager en zal deze ook de factuur ontvangen en niet de cliënt.

zgt-logo

Met de psychiaters van de Ziekenhuis Groep Twente zijn korte lijnen wanneer het gaat om verwijzing voor behandeling, medicatieadvies, consultatie en advies bij crises. Dit betekent dat de psychiaters naar ons verwijzen wanneer de cliënt toe kan met een ambulante behandeling. Andersom kunnen wij een beroep doen op de psychiaters wanneer een intensivering van de behandeling noodzakelijk is. Consultatie en medicatieadvies van de psychiater gaat in de meeste gevallen in samenspraak met de huisarts.

Ook met de kinderartsen van de Ziekenhuis Groep Twente hebben we korte lijnen. Zij verwijzen naar ons voor behandeling en wij vragen hen om medicatieadvies indien mogelijk.

dimence_0

Voor crises zijn ook afspraken gemaakt met de FEA. Wanneer de cliënt bij ons in behandeling is en deze in crisis geraakt zullen wij in overleg met de huisarts invulling geven aan wat nodig is. Wanneer dit ons zorgaanbod overstijgt en de veiligheid van u of anderen in het gedrag komt zullen we contact opnemen met de crisisdienst van Dimence. Wanneer een crisis ontstaat in de avond of weekend dient u contact opnemen met de centrale huisartsenpost. De dienstdoende huisarts zal een beoordeling doen en indien nodig de crisisdienst van Dimence inschakelen. Wanneer dit gebeurd zal de crisisdienst de eerstvolgende werkdag contact met ons opnemen voor een terugkoppeling.

logo Karakter

Wanneer uw zorg ons aanbod overstijgt is Karakter één van onze samenwerkingspartners die ons kunnen aanvullen. Het behandelaanbod van Karakter sluit goed aan op die van ons, zodat als intensivering van zorg nodig is, Karakter dit goed kan oppakken.

Op het gebied van opleiding werken we ook samen met Karakter en hebben we een samenwerkingsrelatie met de Universiteit van Twente. Met Karakter samen bieden we een opleidingsplaats aan voor de GZ opleiding. Mw Groefsema is bij ons in opleiding tot GZ-psycholoog. In samenwerking met de Universiteit van Twente bieden we een stageplaats voor Master Psychologie studenten. Zij zijn in hun laatste jaar en ronden hun opleiding af met een praktijkstage.

Verder zoeken we altijd de samenwerking met andere zorgaanbieders/instanties wanneer uw behandeling hierom vraagt. Bijvoorbeeld wanneer er naast uw behandeling bij ons ook begeleiding in de thuissituatie nodig is, wanneer u hulp nodig heeft met uw financiën, wanneer u een zinvolle tijdsbesteding zoekt, etc. We zijn ons ervan bewust dat we als mens deel uit maken van een groter geheel. We noemen dit ook wel systeem of sociaal netwerk. De meeste mensen functioneren beter wanneer ze deel uitmaken van een sociaal netwerk waarin ze zich gezien en gehoord voelen. Ieder geeft hier op zijn eigen manier invulling aan.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijsbrief nodig?

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of (bij kinderen en jongeren) van de kinderarts, jeugdarts of een gemachtigde medewerker van de gemeente waar u woont.

Is er een wachtlijst?

Wanneer we u niet direct een afspraak kunnen bieden, hanteren wij een wachtlijst. Daarbij maken onderscheid tussen minderjarigen en volwassenen. Lees verder…

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich via de website aanmelden na telefonisch overleg via telefoonnummer 0546-825933. Tijdens het telefonisch contact overleggen we uw reden van aanmelding en of ik u kan bieden wat u zoekt. Lees verder…

Vergoedt mijn verzekering de behandeling?

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw eigen risico. Lees verder...

Wordt testonderzoek vergoed?

Testonderzoek wordt niet vergoed, tenzij het deel uit maakt van het diagnostisch traject voor het vaststellen van een diagnose ten behoeve van inzet van behandeling. Lees meer…

Ons kind is ook uitgenodigd voor het eerste gesprek, waarom is dat?

De Helper werkt graag zoveel mogelijk samen met ouders en kinderen. Thuis moeten ouders en kinderen er immers ook samen het beste van maken. Bovendien is het voor de behandelaren heel prettig en informatief om ouders en kinderen samen te zien en op die manier een indruk te krijgen van uw gezin.

Is het mogelijk om zonder ons kind naar het eerste gesprek te komen?

Ja, wanneer u liever zonder uw kind(eren) naar het eerste gesprek komt, dan heeft u daar ongetwijfeld een goede reden voor. U kunt dit bij het maken van de afspraak kenbaar maken.

Mijn ex-partner en ik zijn gescheiden. Toch moeten we samen naar het eerste gesprek komen. Waarom mogen we niet elk apart komen?

Kinderen hebben twee ouders. Zij hebben beiden invloed op de ontwikkeling van hun kind. We willen gescheiden ouders met ouderlijk gezag daarom graag tegelijkertijd spreken zodat we gezamenlijk tot een behandelplan kunnen komen. We realiseren ons dat zo'n gesprek voor ouders niet altijd gemakkelijk is, maar vinden het in het belang van kinderen om hun vader en moeder samen te spreken. Tijdens de intake spreken we af hoe beide ouders betrokken zullen worden bij de behandeling. Deze openheid garandeert dat ouders dezelfde informatie hebben en er geen onduidelijkheden ontstaan. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling wanneer beide ouders zo goed mogelijk op één lijn zitten en achter de behandeldoelen staan. Voor het behalen van de behandeldoelen kan het nodig zijn dat de ouders samen op gesprek komen. Hiervoor zullen in goed overleg afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen .

Ik weiger om met mijn ex-partner samen een gesprek te komen voeren ook al heeft hij of zij wel toestemming gegeven voor de behandeling. Mijn kind heeft echter wel dringend hulp nodig. Wat moet ik nu doen?

Kinderen profiteren veel meer van een behandeling als hun ouders in staat zijn om met elkaar over hun kind(eren) te communiceren. Wanneer de Helper bij de aanmelding inschat dat de situatie voor het kind zorgelijk is en het lukt ouders niet om samen naar het eerste gesprek te komen, kunnen we niet starten met de behandeling. U kunt gebruik maken van een mediator om eerst de onderlinge problemen op te lossen. Een enkele keer maken we een uitzondering op het beleid wanneer we aanvullende informatie hebben die erop wijst dat het schadelijk zou zijn voor het kind om geen behandeling te starten. Dit kan informatie zijn van de (huis/jeugd)arts, Veilig Thuis of de kinderrechter.

Ik wil graag mijn kind aanmelden bij de Helper maar mijn ex-partner wil daarvoor geen toestemming geven. Wat kan ik nu het beste doen?

Wanneer uw ex-partner het ouderlijk gezag over jullie kind(eren) heeft, is zijn/haar toestemming nodig om jullie kind(eren) te behandelen. Wij kunnen de aanmelding dus niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over uw kind, is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die u kan helpen om via de rechter toestemming voor behandeling te krijgen. Hiermee wordt het gezag van uw ex-partner niet aangetast.

Als ik via de rechter toestemming voor een behandeling wil krijgen, wat moet ik dan doen?

U kunt hiervoor naar een advocaat gaan. Hij of zij stuurt meestal eerst een brief naar uw ex-partner met de vraag toestemming te geven. Als hij/zij deze toestemming niet geeft, kunt u de vraag voorleggen aan de rechter in een kort geding. Uw advocaat begeleidt u hierbij. De rechter zal beoordelen of  behandeling wenselijk is en kan dan vervangende toestemming voor de behandeling geven. Deze procedure neemt hooguit enkele weken in beslag.

Hoe weet ik of mijn ex-partner ouderlijk gezag heeft?

Wanneer u voorheen getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner het ouderlijk gezag over uw kind(eren). Tenzij de rechter heeft bepaald dat hem of haar het ouderlijk gezag moest worden ontnomen. Een uitspraak hierover moet terug te vinden zijn in het echtscheidingsconvenant of in het gezagsregister. Een uittreksel daaruit kunt u opvragen bij de rechtbank in de gemeente waarin uw kind geboren is.

Mijn ex-partner en ik waren niet getrouwd en hadden geen geregistreerd partnerschap, heeft hij/zij dan wel ouderlijk gezag?

Als moeder krijgt u automatisch het ouderlijk gezag, als vader niet. Als u op het moment van de geboorte van uw kind niet getrouwd was, heeft de vader van het kind niet automatisch het ouderlijk gezag. Hij moet ten eerste het kind erkennen. Dit kan in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Daarna moet hij bij de rechtbank ouderlijk gezag aanvragen. Wanneer hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag.