Samenwerkingsrelaties

Vanuit de praktijk hebben zich samenwerkingsrelaties gevormd met vrijgevestigde collegae, huisartsen en hun praktijkondersteuners, psychiaters in de regio en instellingen.

ppa

Als vrijgevestigde collega’s presenteren we ons gezamenlijk als het Platform voor Psychologen en Orthopedagogen Almelo (PPA) op www.ppalmelo.nl om een snel overzicht te geven bij wie u voor welke expertise terecht kunt. Dit maakt ook dat we elkaar onderling snel weten te vinden wanneer uw hulpvraag ons zorgaanbod overstijgt.

Triagetafel

De Helper psychologenpraktijk neemt namens het PPA deel aan de Triagetafel Twente. De triagetafel is een multidisciplinair overleg met diverse partijen en aanbieders vanuit de verschillende zorgdomeinen. Ook de huisarts kan bij relevante casuïstiek zelf aansluiten bij de Triagetafel. Het is een gezamenlijke digitale plek waar we tweewekelijks een half uur casussen bespreken​. Een plek waar de inbrengende partij advies wenst of op zoek is naar een passende plek voor zorg.​ Wanneer sprake is van een lange wachtlijst maar zorg op korte termijn nodig is, worden ook de transfermogelijkheden besproken. Tijdens het overleg maken we gebruik van elkaars expertise​ en zorgen we voor kortere lijnen zodat we elkaar beter leren kennen​.

Logo FEA

Met de FEA zijn afspraken gemaakt waarvoor huisartsen wel en niet kunnen verwijzen en welke terugkoppeling zal plaatsvinden na intake en bij afronding van uw behandeling.

Huisartsen kunnen ons in consult roepen wanneer ze een vraag hebben over de diagnose en of er reden is voor verwijzing naar de Basis of Gespecialiseerde GGZ, dan wel voor een vraag over welke behandeling geïndiceerd is.

Een consult betreft een eenmalig gesprek met de cliënt in opdracht van de consultvrager (huisarts, wijkcoach, jeugdconsulent). Het consultgesprek kan plaatsvinden op de praktijk van de huisarts of bij ons op locatie. Bij een consult wordt de cliënt niet bij ons ingeschreven, worden er geen gegevens opgeslagen, maar wordt er rechtstreeks teruggekoppeld aan de consultvrager en zal deze ook de factuur ontvangen en niet de cliënt.

zgt-logo

Met de psychiaters van de Ziekenhuis Groep Twente zijn korte lijnen wanneer het gaat om verwijzing voor behandeling, medicatieadvies, consultatie en advies bij crises. Dit betekent dat de psychiaters naar ons verwijzen wanneer de cliënt toe kan met een ambulante behandeling. Andersom kunnen wij een beroep doen op de psychiaters wanneer een intensivering van de behandeling noodzakelijk is. Consultatie en medicatieadvies van de psychiater gaat in de meeste gevallen in samenspraak met de huisarts.

Ook met de kinderartsen van de Ziekenhuis Groep Twente hebben we korte lijnen. Zij verwijzen naar ons voor behandeling en wij vragen hen om medicatieadvies indien mogelijk.

GGD logo

Er is een goede samenwerking met de jeugdartsen van GGD Twente. Jeugdartsen hebben veel contact met scholen en zijn binnen die context betrokken bij uw kind. Jeugdartsen verwijzen naar ons voor onderzoek en behandeling met uiteenlopende vragen.

dimence_0

Voor crises zijn ook afspraken gemaakt met de FEA. Wanneer de cliënt bij ons in behandeling is en deze in crisis geraakt zullen wij in overleg met de huisarts invulling geven aan wat nodig is. Wanneer dit ons zorgaanbod overstijgt en de veiligheid van u of anderen in het gedrag komt zullen we contact opnemen met de crisisdienst van Dimence. Wanneer een crisis ontstaat in de avond of weekend dient u contact opnemen met de centrale huisartsenpost. De dienstdoende huisarts zal een beoordeling doen en indien nodig de crisisdienst van Dimence inschakelen. Wanneer dit gebeurd zal de crisisdienst de eerstvolgende werkdag contact met ons opnemen voor een terugkoppeling.

logo Karakter

Wanneer uw zorg ons aanbod overstijgt is Karakter één van onze samenwerkingspartners die ons kunnen aanvullen. Het behandelaanbod van Karakter sluit goed aan op die van ons, zodat als intensivering van zorg nodig is, Karakter dit goed kan oppakken.

Daarnaast biedt de Helper samen met Karakter een opleidingsplaats aan voor de GZ opleiding K&J. Mevrouw A. van der Meer is bij ons in opleiding tot GZ-psycholoog K&J. Dit is een tweejarige opleiding na de universitaire Master in de Ontwikkelingspsychologie of Orthopedagogiek. De samenwerking draagt bij tot de uitwisseling van expertise en het verder optimaliseren van de onderlinge samenwerking.

Logo Zorgaccent

De Helper biedt samen met Zorgaccent een opleidingsplaats voor de GZ-opleiding. Mevrouw N. Camps is bij ons in opleiding tot GZ psycholoog V&O. Dit is een twee jarige opleiding na de universitaire Master in de Psychologie. De samenwerking biedt de gelegenheid tot uitwisseling van expertise. Voor de Helper betekent dit de ontwikkeling van meer kennis en vaardigheden met betrekking tot de ouderenzorg.

Logo UT psychologie2

Op het gebied van opleiding hebben we een samenwerkingsrelatie met de afdeling Psychologie van de Universiteit van Twente. De Helper biedt een stageplaats voor Master Psychologie studenten. Zij zijn in hun laatste opleidingsjaar en ronden met de stage hun universitaire opleiding af. De Helper biedt deze toekomstige collegae een plek waar ze hun geleerde kennis en vaardigheden kunnen toepassen en eigen maken in relatie met mensen die hulp nodig hebben. De Helper biedt een uitdagende stage omdat we een brede expertise in huis hebben tot op gespecialiseerd niveau voor onderzoek en behandeling en gericht op een brede doelgroep van kinderen tot volwassenen.

Verder zoeken we altijd de samenwerking met andere zorgaanbieders/instanties wanneer uw behandeling hierom vraagt. Bijvoorbeeld wanneer er naast uw behandeling bij ons ook begeleiding in de thuissituatie nodig is, wanneer u hulp nodig heeft met uw financiën, wanneer u een zinvolle tijdsbesteding zoekt, etc. We zijn ons ervan bewust dat we als mens deel uit maken van een groter geheel. We noemen dit ook wel systeem of sociaal netwerk. De meeste mensen functioneren beter wanneer ze deel uitmaken van een sociaal netwerk waarin ze zich gezien en gehoord voelen. Ieder geeft hier op zijn eigen manier invulling aan.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Eerste gesprek

Echtscheidingsperikelen