Psychologenpraktijk

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Klachten over uw behandelend psycholoog?

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening, de rekening.

Heeft u vragen of klachten, laat het ons dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen. De Nederlandse Patiënten Federatie geeft diverse brochures uit m.b.t. uw rechten als cliënt.

Samen oplossen

Een rechtstreeks gesprek met uw psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. Voel u vrij om het met ons te bespreken. We willen het graag samen met u oplossen. Vindt u dit moeilijk dan kunt u ook het klachtenformulier invullen en het ons toesturen. Klik hier voor het klachtenformulier.

Heeft het contact niet het gewenste resultaat? Dan kunt u ook terecht bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) of het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Contact met de LVVP

De LVVP heeft klachtenfunctionarissen aangesteld van Klacht&Company, waar cliënten van psychologen die lid zijn van de LVVP een beroep op kunnen doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig ingevoerd dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de afhandeling van uw klacht. Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, verzoeken wij u eerst het klachtformulier in te vullen. U mailt het vervolgens ingevuld naar lvvp@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. U kunt hen zelf ook bellen via 088-2341606.

Mocht u alvorens een klacht in te dienen vragen hebben over tarieven en regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via 030-2364338 of via t.ruijl@lvvp.info.

Contact met het NIP

De klachten commissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heet het College van Toezicht. Het College van Toezicht is een onafhankelijk orgaan. De leden van het College van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van de behandelde zaken. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klik hier voor meer informatie over klachtenprocedure van het NIP.

Uw klacht kunt u schriftelijk indienen bij het NIP, t.a.v. het College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. Bij vragen over de procedure kunt u contact opnemen met het NIP via (030) 82 01 500.

De Geschillencommissie Zorg

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan hebt u de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim.

LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. De geschillencommissie is vanaf 1-1-2017 schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en via de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken.

Het Tuchtcollege

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op de pagina 'ik heb een klacht' van het Tuchtcollege-gezondheidszorg.

Adressen:

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
T 070-3405417

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
T 088-3611039

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt ons bellen op 088 – 5551000, mailen met  of het contactformulier invullen op onze website. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Alternatieve mogelijkheden

De Inspectie voor de (Geestelijke) Gezondheidszorg is een overheidsorganisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van zorg. Het is eigenlijk geen echte klachteninstantie, maar u kunt als cliënt uw klacht wel melden. De Inspectie bekijkt de melding en weegt af of er eventueel structureel iets mis is. In dat geval volgt een uitgebreider onderzoek. De indiener van de melding ontvangt daarover doorgaans wel bericht, maar hij is verder geen partij in de procedure. Ingeval van een melding zal de Inspectie vaak adviseren om de klacht in te dienen via de klachtenregeling waarbij de hulpverlener is aangesloten.

Voor (kosteloze) informatie, advies en hulp bij het indienen van een klacht kunt u ook contact opnemen met het IKG: Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg. Het IKG is opgezet vanuit patiëntenorganisaties. Informatie over het dichtstbijzijnde IKG vindt u via http://www.zorgbelang-nederland.nl of via telefoon 0900 – 243 70 70. Via dit nummer wordt u automatisch doorverbonden naar het IKG in uw regio of woonplaats.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijsbrief nodig?

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of (bij kinderen en jongeren) van de kinderarts, jeugdarts of een gemachtigde medewerker van de gemeente waar u woont.

Is er een wachtlijst?

Wanneer we u niet direct een afspraak kunnen bieden, hanteren wij een wachtlijst. Daarbij maken onderscheid tussen minderjarigen en volwassenen. Lees verder…

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich via de website aanmelden na telefonisch overleg via telefoonnummer 0546-825933. Tijdens het telefonisch contact overleggen we uw reden van aanmelding en of ik u kan bieden wat u zoekt. Lees verder…

Vergoedt mijn verzekering de behandeling?

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw eigen risico. Lees verder...

Wordt testonderzoek vergoed?

Testonderzoek wordt niet vergoed, tenzij het deel uit maakt van het diagnostisch traject voor het vaststellen van een diagnose ten behoeve van inzet van behandeling. Lees meer…

Ons kind is ook uitgenodigd voor het eerste gesprek, waarom is dat?

De Helper werkt graag zoveel mogelijk samen met ouders en kinderen. Thuis moeten ouders en kinderen er immers ook samen het beste van maken. Bovendien is het voor de behandelaren heel prettig en informatief om ouders en kinderen samen te zien en op die manier een indruk te krijgen van uw gezin.

Is het mogelijk om zonder ons kind naar het eerste gesprek te komen?

Ja, wanneer u liever zonder uw kind(eren) naar het eerste gesprek komt, dan heeft u daar ongetwijfeld een goede reden voor. U kunt dit bij het maken van de afspraak kenbaar maken.

Mijn ex-partner en ik zijn gescheiden. Toch moeten we samen naar het eerste gesprek komen. Waarom mogen we niet elk apart komen?

Kinderen hebben twee ouders. Zij hebben beiden invloed op de ontwikkeling van hun kind. We willen gescheiden ouders met ouderlijk gezag daarom graag tegelijkertijd spreken zodat we gezamenlijk tot een behandelplan kunnen komen. We realiseren ons dat zo'n gesprek voor ouders niet altijd gemakkelijk is, maar vinden het in het belang van kinderen om hun vader en moeder samen te spreken. Tijdens de intake spreken we af hoe beide ouders betrokken zullen worden bij de behandeling. Deze openheid garandeert dat ouders dezelfde informatie hebben en er geen onduidelijkheden ontstaan. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling wanneer beide ouders zo goed mogelijk op één lijn zitten en achter de behandeldoelen staan. Voor het behalen van de behandeldoelen kan het nodig zijn dat de ouders samen op gesprek komen. Hiervoor zullen in goed overleg afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen .

Ik weiger om met mijn ex-partner samen een gesprek te komen voeren ook al heeft hij of zij wel toestemming gegeven voor de behandeling. Mijn kind heeft echter wel dringend hulp nodig. Wat moet ik nu doen?

Kinderen profiteren veel meer van een behandeling als hun ouders in staat zijn om met elkaar over hun kind(eren) te communiceren. Wanneer de Helper bij de aanmelding inschat dat de situatie voor het kind zorgelijk is en het lukt ouders niet om samen naar het eerste gesprek te komen, kunnen we niet starten met de behandeling. U kunt gebruik maken van een mediator om eerst de onderlinge problemen op te lossen. Een enkele keer maken we een uitzondering op het beleid wanneer we aanvullende informatie hebben die erop wijst dat het schadelijk zou zijn voor het kind om geen behandeling te starten. Dit kan informatie zijn van de (huis/jeugd)arts, Veilig Thuis of de kinderrechter.

Ik wil graag mijn kind aanmelden bij de Helper maar mijn ex-partner wil daarvoor geen toestemming geven. Wat kan ik nu het beste doen?

Wanneer uw ex-partner het ouderlijk gezag over jullie kind(eren) heeft, is zijn/haar toestemming nodig om jullie kind(eren) te behandelen. Wij kunnen de aanmelding dus niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over uw kind, is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die u kan helpen om via de rechter toestemming voor behandeling te krijgen. Hiermee wordt het gezag van uw ex-partner niet aangetast.

Als ik via de rechter toestemming voor een behandeling wil krijgen, wat moet ik dan doen?

U kunt hiervoor naar een advocaat gaan. Hij of zij stuurt meestal eerst een brief naar uw ex-partner met de vraag toestemming te geven. Als hij/zij deze toestemming niet geeft, kunt u de vraag voorleggen aan de rechter in een kort geding. Uw advocaat begeleidt u hierbij. De rechter zal beoordelen of  behandeling wenselijk is en kan dan vervangende toestemming voor de behandeling geven. Deze procedure neemt hooguit enkele weken in beslag.

Hoe weet ik of mijn ex-partner ouderlijk gezag heeft?

Wanneer u voorheen getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner het ouderlijk gezag over uw kind(eren). Tenzij de rechter heeft bepaald dat hem of haar het ouderlijk gezag moest worden ontnomen. Een uitspraak hierover moet terug te vinden zijn in het echtscheidingsconvenant of in het gezagsregister. Een uittreksel daaruit kunt u opvragen bij de rechtbank in de gemeente waarin uw kind geboren is.

Mijn ex-partner en ik waren niet getrouwd en hadden geen geregistreerd partnerschap, heeft hij/zij dan wel ouderlijk gezag?

Als moeder krijgt u automatisch het ouderlijk gezag, als vader niet. Als u op het moment van de geboorte van uw kind niet getrouwd was, heeft de vader van het kind niet automatisch het ouderlijk gezag. Hij moet ten eerste het kind erkennen. Dit kan in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Daarna moet hij bij de rechtbank ouderlijk gezag aanvragen. Wanneer hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag.