Verwijzen

Wilt u naar ons verwijzen dan kan dit wanneer u een erkende verwijzer bent. Bent u huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts, jeugdarts of jeugdconsulent van de gemeente dan kunt u naar ons verwijzen.

Als verwijzer kunt u verwijzen met Zorgdomein, een fax bericht, een Edifact bericht via Zorgmail of schriftelijk via de post. Met de FEA is een format voor verwijzing overeengekomen. Na uw verwijzing zullen wij uw patiënt bellen om de verwijzing te overleggen. Vervolgens leggen we uit hoe ze zichzelf kunnen inschrijven via onze website. Pas nadat de cliënt zichzelf met het inschrijfformulier van deze website bij ons heeft ingeschreven, is de aanmelding een feit.

Klik hier voor de verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidszorg.

Verwijzing is aan de orde bij:

Generalistische Basis GGZ (volwassenzorg)

 • het vermoeden van een DSM-benoemde stoornis.
 • de ernst en het risico wordt als matig beoordeeld.
 • de complexiteit is laag (comorbiditeit interfereert niet met de behandeling van hoofddiagnose).

De duur van de symptomen beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld of er is sprake van recidive.

Gespecialiseerde GGZ (volwassenzorg)

 • een hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden van een DSM-benoemde stoornis. De ‘score’ op andere criteria is in die gevallen niet doorslaggevend.

Jeugdzorg/Jeugd GGZ

 • Kinderen en jeugd tot 18 jaar kunnen verwezen worden met psychische problemen, gedragsproblemen, communicatieproblemen, ontwikkelingsstoornissen en opvoedingsproblemen, zonder dat hiervoor sprake hoeft te zijn van een DSM benoemde stoornis.

Verwijzen voor consult:

U kunt verwijzen voor een consultvraag bij:

 • diagnostische vragen;
 • vragen over comorbiditeit;
 • adviesbehoefte over terugvalpreventie of vervolgtraject;
 • adviesbehoefte over omgang met de patiënt;
 • adviesbehoefte over de aanpak bij (stagnatie van) de behandeling in de huisartsenpraktijk.

Bij een consultvraag zullen we uw patiënt niet inschrijven in ons EPD, slaan we geen gegevens op en krijgt u een directe terugkoppeling met het antwoord op uw vraag. Het consult kan zowel bij u als bij ons op locatie plaatsvinden.
Het consult wordt bij u als consultvrager in rekening gebracht en niet bij uw patiënt.

Criteria verwijsbrief

Een verwijsbrief is geldig wanneer:

 • Er een datum op de verwijsbrief staat;
 • De verwijsbrief is voorafgaand aan de behandeling afgegeven;
 • De verwijsbrief bevat de volledige NAW- gegevens van de verwijzend arts, inclusief de AGB-code van de verwijzer;
 • De verwijsbrief bevat de (elektronische) handtekening van de verwijzend arts;
 • De verwijsbrief bevat de volledige NAW-gegevens van de verzekerde;
 • Uit de verwijzing blijkt dat er sprake is van een vermoeden op een DSM5 stoornis;
 • De verwijzing bevat bij voorkeur een gerichte verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ dan wel Generalistische Basis GGZ.

Criteria verwijzing

Bij een verwijzing van een volwassene doet de verwijzer een uitspraak over de volgende criteria:

 • vermoeden DSM-benoemde stoornis;
 • ernst problematiek;
 • risico;
 • complexiteit;
 • beloop klachten.

Hieronder wordt per criterium aangegeven wat de relevante ‘waarden’ van het criterium zijn. De criteria vormen de aanzet voor een checklist voor de huisarts om te bepalen in welk echelon de hulpvraag van de cliënt kan worden opgepakt. De essentiële meerwaarde van deze checklist is, dat elke huisarts (al of niet ondersteund door POH-GGZ) al deze criteria beoordeelt, zodat kan worden bepaald welk echelon naar verwachting het best passend is voor de cliënt.

Er kan niet verwezen worden indien:

 • Er (bij volwassenen) geen vermoeden is van een DSM-benoemde stoornis; of
 • Er is een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis, maar daarbij is de ernst licht of subklinisch, het risico laag, de complexiteit afwezig en de duur (beloop) van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld; of
 • Er is sprake van stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en met een laag risico; of
 • Er sprake is van werk en relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen, of psychologische hulp in verband met een somatische aandoening.
 • er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, anorexia nervosa, boulimie of bipolaire stoornis;
 • er sprake is van ernstige persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische stoornissen in engere zin en andere problemen waarbij psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis;
 • er is sprake van evidente impulscontrole problematiek waarbij agressie op de voorgrond staat.
 • er naast psychotherapie ook acute crisisinterventie nodig kan zijn.

NB: We doen ook geen onderzoek bij en behandeling van ASS en ADHD in de volwassenzorg!

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Eerste gesprek

Echtscheidingsperikelen