Psychologenpraktijk

Wet en regelgeving

Voor de beroepsuitoefening van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten zijn met name de volgende wetten en regels van groot belang:

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG: inclusief Besluit Psychotherapeut). Het beroep GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog is een wettelijk geregeld beroep. Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG Register mogen de beroepstitel voeren. Er zijn eisen geformuleerd voor herregistratie in het BIG Register. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze worden waarborgen geboden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg. Op de website van de Nederlandse Patiënten Federatie kunt u hier meer over lezen.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 2013 is iedere professional die binnen de gezondheidszorg werkt met kinderen, wettelijk verplicht om te handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De overheid heeft een Basismodel Meldcode ontwikkeld als vertrekpunt voor handelen binnen de praktijkvoering.

Bij een vermoeden van kindermishandeling is het meldrecht vastgelegd in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit meldrecht biedt iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht het recht om bij signalen of het vermoeden van kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Ook als de cliënt, de ouder(s) of het kind daar geen toestemming voor geeft. Daarnaast biedt het meldrecht beroepskrachten de mogelijkheid om informatie over het kind of zijn systeem te verstrekken als Veilig Thuis daar bij een onderzoek naar vraagt.

Het meldrecht heeft betrekking op huiselijk geweld of kindermishandeling. In andere gevallen of met betrekking tot volwassenen geldt het 'conflict van plichten', de zorgplicht versus de zwijgplicht. Hierbij is het afwegen van belangen een zaak van de professional, maar schrijft de meldcode voor hoe in deze gevallen moet worden gehandeld. De professional dient in zijn of haar afweging voldoende te onderbouwen waarom in een situatie wel of niet is gemeld.

Wanneer u als volwassene bij ons in behandeling bent en uw situatie aanleiding geeft tot zorg over uw kinderen, is de Meldcode van kracht. In de meldcode is de kindcheck opgenomen welke valt onder stap 1 van de Meldcode.

Binnen de Helper wordt gehandeld volgens het Basismodel Meldcode Kindermishandeling. Eddie van der Laan is gecertificeerd als Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling. Wanneer er vanuit het behandelcontact zorgen zijn met betrekking tot uw kind of thuissituatie zal hij dit met u bespreken, om samen te kijken naar mogelijkheden tot verandering

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de cliënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Hier vindt u informatie vanuit de rijksoverheid.

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG zorgt onder meer voor:
versterking en uitbreiding van privacyrechten;
meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
stevige en gelijke bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Specifieke regels die gelden zijn:

Identificatieplicht: kopie of scan van uw identiteitsbewijs is verboden.

Als zorgaanbieder zijn we verplicht uw identiteitsbewijs te controleren, om te zien of die gegevens overeenkomen met het burgerservicenummer (BSN). Wanneer uw kind nog geen identiteitsbewijs heeft zult u deze moeten aanvragen. Wij moeten kunnen aantonen dat we aan de identificatieplicht hebben voldaan. Daarom noteren we de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs in onze administratie. Een kopie of scan maken mag niet.


Regeling publicatie wachttijden:

Zorgaanbieders binnen de ambulante GGZ zijn verplicht hun wachttijden op hun website te plaatsen. Wat moet de zorgaanbieder op zijn website over de wachttijden vermelden:

- Aanmeldingswachttijd: dit is de wachttijd van het moment dat de cliënt contact opneemt  in dat de zorgaanbieder deze berekent aan de hand van het afsprakenregister uitgaan de van de derde afspraakmogelijkheid voor een realistisch beeld.

- Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. Dit is voor alle behandelingen van de zorgaanbieder een gemiddelde van de afgelopen twee maanden. De behandelingswachttijd wordt alleen vermeld als hier sprake van is.

De Beroepscode

De Beroepscode voor Psychotherapeuten

De beroepscode is een onmisbare leidraad voor het beroepsmatig handelen van iedere psychotherapeut. Het is daarbij een informatiebron over wat je van de psychotherapeut mag verwachten in zijn professioneel handelen. Ook wordt er op de beroepscode getoetst wanneer er sprake is van een klacht.

De Beroepscode voor Psychologen.

Deze beroepscode is een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psycholoog. Verder is het een informatiebron over wat van de psycholoog in het algemeen kan worden verwacht en verlangd, voor al degenen die te maken hebben met het professioneel handelen van de psycholoog. Ten slotte dient de beroepscode als maatstaf waaraan het handelen van de psycholoog wordt getoetst naar aanleiding van een ingediende klacht.]

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijsbrief nodig?

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of (bij kinderen en jongeren) van de kinderarts, jeugdarts of een gemachtigde medewerker van de gemeente waar u woont.

Is er een wachtlijst?

Wanneer we u niet direct een afspraak kunnen bieden, hanteren wij een wachtlijst. Daarbij maken onderscheid tussen minderjarigen en volwassenen. Lees verder…

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich via de website aanmelden na telefonisch overleg via telefoonnummer 0546-825933. Tijdens het telefonisch contact overleggen we uw reden van aanmelding en of ik u kan bieden wat u zoekt. Lees verder…

Vergoedt mijn verzekering de behandeling?

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, al is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw eigen risico. Lees verder...

Wordt testonderzoek vergoed?

Testonderzoek wordt niet vergoed, tenzij het deel uit maakt van het diagnostisch traject voor het vaststellen van een diagnose ten behoeve van inzet van behandeling. Lees meer…

Ons kind is ook uitgenodigd voor het eerste gesprek, waarom is dat?

De Helper werkt graag zoveel mogelijk samen met ouders en kinderen. Thuis moeten ouders en kinderen er immers ook samen het beste van maken. Bovendien is het voor de behandelaren heel prettig en informatief om ouders en kinderen samen te zien en op die manier een indruk te krijgen van uw gezin.

Is het mogelijk om zonder ons kind naar het eerste gesprek te komen?

Ja, wanneer u liever zonder uw kind(eren) naar het eerste gesprek komt, dan heeft u daar ongetwijfeld een goede reden voor. U kunt dit bij het maken van de afspraak kenbaar maken.

Mijn ex-partner en ik zijn gescheiden. Toch moeten we samen naar het eerste gesprek komen. Waarom mogen we niet elk apart komen?

Kinderen hebben twee ouders. Zij hebben beiden invloed op de ontwikkeling van hun kind. We willen gescheiden ouders met ouderlijk gezag daarom graag tegelijkertijd spreken zodat we gezamenlijk tot een behandelplan kunnen komen. We realiseren ons dat zo'n gesprek voor ouders niet altijd gemakkelijk is, maar vinden het in het belang van kinderen om hun vader en moeder samen te spreken. Tijdens de intake spreken we af hoe beide ouders betrokken zullen worden bij de behandeling. Deze openheid garandeert dat ouders dezelfde informatie hebben en er geen onduidelijkheden ontstaan. Kinderen hebben meer baat bij de behandeling wanneer beide ouders zo goed mogelijk op één lijn zitten en achter de behandeldoelen staan. Voor het behalen van de behandeldoelen kan het nodig zijn dat de ouders samen op gesprek komen. Hiervoor zullen in goed overleg afspraken worden gemaakt met alle betrokkenen .

Ik weiger om met mijn ex-partner samen een gesprek te komen voeren ook al heeft hij of zij wel toestemming gegeven voor de behandeling. Mijn kind heeft echter wel dringend hulp nodig. Wat moet ik nu doen?

Kinderen profiteren veel meer van een behandeling als hun ouders in staat zijn om met elkaar over hun kind(eren) te communiceren. Wanneer de Helper bij de aanmelding inschat dat de situatie voor het kind zorgelijk is en het lukt ouders niet om samen naar het eerste gesprek te komen, kunnen we niet starten met de behandeling. U kunt gebruik maken van een mediator om eerst de onderlinge problemen op te lossen. Een enkele keer maken we een uitzondering op het beleid wanneer we aanvullende informatie hebben die erop wijst dat het schadelijk zou zijn voor het kind om geen behandeling te starten. Dit kan informatie zijn van de (huis/jeugd)arts, Veilig Thuis of de kinderrechter.

Ik wil graag mijn kind aanmelden bij de Helper maar mijn ex-partner wil daarvoor geen toestemming geven. Wat kan ik nu het beste doen?

Wanneer uw ex-partner het ouderlijk gezag over jullie kind(eren) heeft, is zijn/haar toestemming nodig om jullie kind(eren) te behandelen. Wij kunnen de aanmelding dus niet verwerken zonder de beide handtekeningen van de gezagdragende ouders. Dit is bepaald in de WGBo (de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Wanneer u zich ernstig zorgen maakt over uw kind, is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die u kan helpen om via de rechter toestemming voor behandeling te krijgen. Hiermee wordt het gezag van uw ex-partner niet aangetast.

Als ik via de rechter toestemming voor een behandeling wil krijgen, wat moet ik dan doen?

U kunt hiervoor naar een advocaat gaan. Hij of zij stuurt meestal eerst een brief naar uw ex-partner met de vraag toestemming te geven. Als hij/zij deze toestemming niet geeft, kunt u de vraag voorleggen aan de rechter in een kort geding. Uw advocaat begeleidt u hierbij. De rechter zal beoordelen of  behandeling wenselijk is en kan dan vervangende toestemming voor de behandeling geven. Deze procedure neemt hooguit enkele weken in beslag.

Hoe weet ik of mijn ex-partner ouderlijk gezag heeft?

Wanneer u voorheen getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft uw ex-partner het ouderlijk gezag over uw kind(eren). Tenzij de rechter heeft bepaald dat hem of haar het ouderlijk gezag moest worden ontnomen. Een uitspraak hierover moet terug te vinden zijn in het echtscheidingsconvenant of in het gezagsregister. Een uittreksel daaruit kunt u opvragen bij de rechtbank in de gemeente waarin uw kind geboren is.

Mijn ex-partner en ik waren niet getrouwd en hadden geen geregistreerd partnerschap, heeft hij/zij dan wel ouderlijk gezag?

Als moeder krijgt u automatisch het ouderlijk gezag, als vader niet. Als u op het moment van de geboorte van uw kind niet getrouwd was, heeft de vader van het kind niet automatisch het ouderlijk gezag. Hij moet ten eerste het kind erkennen. Dit kan in het gemeentehuis van de plaats waar het kind geboren is. Daarna moet hij bij de rechtbank ouderlijk gezag aanvragen. Wanneer hij dit niet heeft gedaan, heeft hij geen ouderlijk gezag.