Wat we doen

Als praktijk bieden wij psychologische behandeling van Depressie, Angststoornissen, Dwangstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychotrauma (PTSS) en Hechtingsproblemen, in goede samenwerking met de huisartsen en andere zorginstanties in de regio. Afhankelijk van de ernst en geschiedenis van de klacht kan er sprake zijn van een kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, of van een procesgerichte psychotherapie binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Daarnaast bieden we Testonderzoek zoals IQ onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar specifieke stoornissen zoals Adhd en Autisme. Aansluitend hierop kan behandeling plaatsvinden. Behandeling en psychologisch (test)onderzoek is zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Behandelsetting

Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt onderscheid gemaakt tussen Jeugdzorg en Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ voor volwassenen. Om voor behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van de DSM stoornis. Conform de gestelde richtlijnen van de LVVP voor volwassenen of kinderen, wordt een inschatting gemaakt of een behandeling binnen de Generalistisch Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is. Als onderscheid tussen beide geldt dat de problematiek complex moet zijn om voor behandeling in de Gespecialiseerde GGZ in aanmerking te kunnen komen. De indicaties worden met regelmaat binnen intervisieverband conform de richtlijnen van de LVVP getoetst.

Generalistische Basis GGZ

Voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ worden drie behandelprestaties onderscheiden:

Kort (298 min.)
Middel (498 min.)
Intensief (750 min.)

We overleggen van te voren welke behandelprestatie we kiezen. De beschikbare tijd voor iedere behandelprestatie zegt niets over hoe lang de behandeling kan duren. Een behandelprestatie Kort kan immers langer duren wanneer de tijd tussen de afspraken langer is.

Voor alle behandelprestaties geldt dat u een combinatie van gesprek, E-health en zelfmanagement geboden kan worden om aan uw veranderingsproces te werken.

Gespecialiseerde GGZ

Wanneer de problematiek complex is en uw klachten langdurig zijn kan psychotherapie geïndiceerd zijn. Psychotherapie is een procesgerichte therapie waarin uw gedrag in relatie tot wie u bent als persoon centraal staat. Voor zo’n behandeling is het noodzakelijk dat u ook naar u zelf als persoon kunt kijken.

Bij een indicatie voor psychotherapie wordt ook de vermoedelijke duur van de therapie met u besproken. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de therapie korter duurt dan verwacht. De duur van therapie varieert over het algemeen van enkele maanden tot meer dan een jaar. Ook voor psychotherapie geldt dat een combinatie van gesprek, E-health en zelfmanagement geboden kan worden om aan uw veranderingsproces te werken.

Werkwijze

In het eerste gesprek wordt begonnen met uitleg over de werkwijze in de praktijk en welke dingen hierbij komen kijken. Bij aanmelding heeft u zich hierover op deze site geïnformeerd zodat we ook kunnen stilstaan bij gerichte vragen die u hierover heeft.

Eerste afspraak

Wanneer we u een eerste afspraak kunnen bieden zullen we u bellen om een afspraak te maken. Als we een afspraak gemaakt hebben ontvangt u een Secure e-mail met een bevestiging van de afspraak. In deze mail wordt informatie verstrekt die voor u van belang is en die wij u moeten geven. Het is daarom belangrijk deze mail te bewaren. Samen met deze mail ontvangt u daarbij als bijlagen een toestemminsformulier, de betalingsvoorwaarden en de Samen beslissen keuzehulp. Het toestemminsformulier en de Samen beslissen keuzehulp ontvangen we graag van u bij het eerste gesprek retour samen met de verwijsbrief of het ondersteuningsplan van uw kind.

Om uw herstelproces te kunnen volgen wordt u gevraagd om voor het eerste gesprek al enige vragenlijsten via internet in te vullen. U krijgt hiervoor een uitnodiging via de mail met een link waarmee u direct in de vragenlijst kunt komen.
De scores van deze vragenlijsten worden verwerkt door de Akwa GGZ met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren. Bij het verstrekken van deze scores worden ook enkele van uw persoonlijke gegevens gedeeld. Wanneer u dit niet wilt of hier vragen over heeft, kunt u wachten met het invullen tot na het eerste gesprek. U hoeft het niet in te vullen. Met het invullen van de vragenlijsten geeft u toestemming voor het verwerken van deze gegevens en aanlevering bij Akwa GGZ.

Intake

In de regel heeft u zich aangemeld omdat u een onderzoek of behandeling wilt. In beide gevallen starten we met een intake. Een intake kan meerdere gesprekken omvatten en wordt altijd afgesloten met een adviesgesprek. Een gesprek duurt 50 minuten.

Wanneer uw kind de hulpvraag heeft zal het eerste gesprek met uw kind samen met u plaats vinden. Indien mogelijk spreken we daarna in een volgend gesprek uw kind alleen en hebben we een gesprek met u als ouders (voor afname van de ontwikkelingsanamnese) zonder uw kind. Wanneer uw kind ouder is dan 16 jaar heeft hij/zij het recht om anders te beslissen en kan hij/zij uw betrokkenheid bij de gesprekken weigeren. Om met uw kind in gesprek te mogen dient hij/zij vanaf 12 jaar hier ook zelf mee in te stemmen.

Aanvullend testonderzoek

Als aanvulling op de gesprekken kan op indicatie ook testonderzoek plaatsvinden, meestal in de vorm van psychologische vragenlijsten, maar eventueel ook met een IQ onderzoek of Neuropsychologisch onderzoek. Voor uw kind kan naast vragenlijsten, ook een spelobservatie deel uitmaken van het onderzoek. Testonderzoek wordt op onze praktijklocatie afgenomen.

Hoelang duurt een intake

Wanneer de verwijzer verwezen heeft voor de Generalistische Basis GGZ zal de intake veelal kort (2 gesprekken) zijn. Wanneer er een indicatie is voor de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie) dient de intake ook om een inschatting te maken van uw incasseringsvermogen en uw persoonlijke omstandigheden. De intake zal dan langer zijn tot maximaal 5 gesprekken (exclusief het testonderzoek).

Adviesgesprek

De intake wordt afgesloten met een advies gesprek. Hierin bespreken we hoe we uw klachten of de klachten van uw kind in het licht van een diagnose kunnen begrijpen en of een DSM5 Classificatie gesteld kan worden. Vanuit de regelgeving is bepaald dat een DSM classificatie voorwaarde is om voor behandeling bij de psycholoog in aanmerking te komen. Vervolgens beslissen we samen welke behandeling het beste kan bijdragen tot uw herstel. Daarbij zijn de zorgstandaarden van de GGZ het uitgangspunt en kijken we bij wie u daarvoor het beste terecht kunt. Wanneer we uitkomen op een behandeling welke door de Helper geboden wordt, kan uw behandeling aansluitend bij ons een vervolg krijgen.

Samen beslissen (Shared Decision Making)

Aldus volgt een advies voor wel of geen behandeling of indien nodig een verwijzing naar derden. In het kader van Samen beslissen (Shared Decision Making) zullen de behandelopties conform de ggz standaarden (volwassenzorg) dan wel jeugdhulp richtlijnen met u besproken worden en waar u deze behandeling, behalve bij de Helper, verder in de regio kunt volgen. U zich hier ook over informeren op Kiezen in de GGZ. Op onze pagina Samen beslissen kunt u de stappen volgen om tot een voor u optimale keuze te komen.
Wanneer het behandeladvies afwijkt van de ggz standaard of jeugdhulp richtlijn zal met u besproken worden waarom we hier van af willen wijken. U hoeft hier niet mee in te stemmen. U mag anders kiezen. We zullen dan samen met u kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Een therapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich mee brengen. Dat moet u aankunnen. Wanneer u in uw privéleven grote veranderingen doormaakt kan een therapie te veel zijn voor dat moment. Het is daarom belangrijk om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm voor u een passende vorm van hulp is.

Behandelplan

Wanneer u kiest voor verdere behandeling bij de Helper zal conform het overeengekomen behandeladvies een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan lezen we samen door en mag u bij akkoord ondertekenen. Indien gewenst ontvangt u een kopie van het behandelplan en zal met uw toestemming de verwijzer hierover geïnformeerd worden. We vervolgen daarna met de uitvoering van de behandeling.

Einde behandeling

Wanneer stopt de behandeling? In de regel is de behandeling klaar wanneer de behandeldoelen gerealiseerd zijn. Wanneer de behandeldoelen concreet geformuleerd zijn, zoals vaker het geval is binnen de Generalistische Basis GGZ, dan is snel duidelijk wanneer dit punt bereikt is. De behandeling zal met u geëvalueerd worden en in overleg wordt het contact afgesloten.

Bij psychotherapie besluiten cliënt en psychotherapeut in overleg wanneer de therapie stopt. Beide kunnen de afronding van de therapie ter sprake brengen. In overleg wordt de wijze en het tijdstip waarop de therapie zal stoppen gekozen.

Als cliënt (of ouder van uw kind jonger dan 12 jaar) staat het u vrij om op elk gewenst moment de therapie te beëindigen. Het is wel goed om de reden van het willen stoppen te bespreken. Soms kan uw wens om te stoppen gerelateerd zijn aan de fase van de therapie. Een gesprek kan hier meer zicht op geven.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek bestaat uit gesprek, observatie en testonderzoek.

Gesprek

In het gesprek is er aandacht voor uw klachtenanamnese en kan aanvullend stil gestaan worden bij uw levensloop of de ontwikkelingsanamnese van uw kind.

In de klachtenanamnese wordt gekeken naar het ontstaan, de ernst en het verloop van uw klachten. Samen onderzoeken we welke omstandigheden uw klachten mede in stand houden of voorkomen dat het ophoudt. We kijken naar hoe u met uw problemen omgaat en wat u al eerder heeft ingezet om er van af te komen.

Bij het bespreken van uw levensloop zal u gevraagd worden uw levensgeschiedenis op te schrijven vanaf uw eerste herinnering tot nu, met name die gebeurtenissen die hebben bijgedragen tot wie u nu bent of die hebben bij gedragen tot de klachten die u nu heeft. Dit betreft dan zowel de positieve als negatieve gebeurtenissen in uw leven. Het hoeft geen boekwerk te worden, maar mag wel meer dan één A4tje zijn en niet alleen jaartallen en feiten maar ook de gedachten en gevoelens die u daaromtrent gehad heeft. Wanneer we dit van u mogen ontvangen zal uw behandelaar dit lezen. Tijdens het gesprek zal uw behandelaar u vragen te vertellen over uw levensgeschiedenis omdat we het niet alleen vanaf papier tot ons willen nemen, maar het ook graag van u zelf willen horen.

De ontwikkelingsanamnese betreft de ontwikkeling van uw kind vanaf de zwangerschap tot nu. In gesprek zal stil gestaan worden bij de zwangerschap, bevalling, hechting, voeding, motorische, taal en sociale ontwikkeling. Het heeft dan de voorkeur dat beide ouders bij dit gesprek aanwezig zijn, ook wanneer u als ouders gescheiden bent.

Observatie

Tijdens de gesprekken of het testonderzoek krijgen we een indruk van u of uw kind wat als observatie beschreven kan worden en wat richting kan geven aan de conclusie of diagnose. Deze indrukken worden voor zover van belang met u in het adviesgesprek besproken.

Voor kinderen geldt dat ook een spelobservatie deel kan uitmaken van het onderzoek. Een spelobservatie betreft in de regel 2 tot 3 afspraken waarbij uw kind alleen met de onderzoeker samen in de spelkamer is. Veel kinderen zijn de eerste keer niet echt zichzelf omdat ze moeten wennen en wanneer er de tweede keer nog vragen open staan wordt een derde keer afgesproken. Tijdens de spelobservatie worden spelvormen aangeboden waaruit het kind zelf mag kiezen of waarin de onderzoeker een voorstel doet. In het spel kan het kind zich laten kennen op een manier wat met woorden mogelijk niet gezegd kan worden.

Testonderzoek

Voor testonderzoek worden vragenlijsten afgenomen en er kunnen testen aangeboden worden gericht op het beoordelen van intellectuele capaciteiten (IQ test), cognitieve vaardigheden en cognitieve functies zoals aandacht, geheugen, waarneming, ruimtelijk inzicht en executief functioneren (Neuropsychologisch onderzoek).

De psychologische vragenlijsten geven zicht op uw klachten, gedrag, coping, emotioneel welbevinden en uw persoonlijkheid (of van uw kind).

Wanneer u of uw kind voor testonderzoek naar de praktijk komt, moet u rekening houden met een tijdsinvestering van een dagdeel per keer. Voor uw kind is het dan prettig om een beetje drinken en iets lekkers mee te krijgen voor als er een pauze gehouden wordt.

Methode van behandeling

Binnen zowel de Jeugdzorg als Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ voor volwassenen kunnen verschillende behandelvormen ingezet worden. Binnen de Helper bieden we onderstaande behandelmethodieken.

E-health

E-health is internettherapie met elementen van psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. De behandeling kan op zich zelf en gecombineerd gegeven worden.  We maken hiervoor gebruik van Therapieland. Therapieland biedt modules die u zelfstandig en samen met uw behandelaar kunt volgen. Uw huiswerk is dan ook onderwerp van gesprek. Er is sprake van blended-care wanneer de inhoud van de E-health module terug komt in uw gesprekstherapie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van Cognitieve therapie en Gedragstherapie. In Cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die uw problemen in stand houden, besproken en behandeld.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische behandelmethode waarbij op geprotocolleerde wijze sterke emoties bij traumatische herinneringen worden verwerkt en naar de achtergrond verdwijnen. De herinnering blijft, maar zonder de emotionele lading, waardoor klachten oplossen of juist verwerking kan beginnen

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Voorheen ook wel Cliëntgerichte psychotherapie of Rogeriaanse therapie genoemd, is een therapie waarin de psychotherapeut niet uw psychische 'stoornis' als uitgangspunt neemt, maar met u in gesprek gaat als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft. Uitgangspunt is om tot inzicht te komen welke betekenis u geeft aan u zelf en de dingen die belangrijk voor u zijn.

Korte Dynamische Psychotherapie (KPD) & Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

ISTDP is de internationaal gebruikte afkorting voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Deze vorm van psychotherapie is ontwikkeld door Prof. Dr. H. Davanloo (Montreal, Canada).  In Nederland duiden we deze vorm van therapie aan als “Korte Dynamische Psychotherapie (KDP) volgens Davanloo”.

Davanloo’s KDP is theoretisch gebaseerd op het psychoanalytisch referentiekader. De gestructureerde wijze, waarop de therapeut in samenwerking met de cliënt de problemen benadert en behandelt, verschilt echter van de klassieke psychoanalytische methode en technieken.

Doordat de therapeut, op actieve wijze, aan de hand van concrete situaties, zo snel mogelijk de aandacht van de cliënt richt op de verschillende beperkende mechanismen, die voorkomen en vermijden om eigen gevoelens bewust te ervaren en te onderzoeken, is de cliënt in relatief korte tijd zelf in staat deze mechanismen te herkennen en – naar keuze – te veranderen in gezonde mechanismen. Voor cliënt en therapeut staat naar keuze de weg open om aan de hand van concrete situaties en interacties de verschillende gevoelens (zoals boosheid, verdriet, schuld, blijheid) te leren herkennen en respecteren (zij ontstaan met een reden) en deze te laten bestaan en de angst ervoor te overwinnen.

Tijdens dit proces duiken er vaak pijnlijke herinneringen uit het verleden op. De therapeut en cliënt zullen dan nagaan wat het verband is tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Ook de “vroegere” pijnlijke gevoelens zullen bewust onderzocht worden zodat ze verwerkt en opgeruimd kunnen worden.

Basistherapie

Basistherapie is een therapievorm voor volwassenen met klachten die samenhangen met een innerlijk gevoel van leegte en eenzaamheid gerelateerd aan een verstoorde of onveilige hechting. De behandelmethode is ontwikkeld door Mw. Dr. J.C.A. Thoomes-Vreugdenhil. Op haar website kunt u meer lezen over deze therapievorm. Eddie van der Laan heeft de opleiding voor deze therapievorm bij haar gevolgd.

Speltherapie

Dit is een vorm van psychotherapie waarbij het spel gebruikt wordt om de emotionele problemen van uw kind te verwerken. De therapie wordt gegeven in een spelkamer, waar het spelmateriaal een ingang biedt tot de binnenwereld van uw kind en uw kind de mogelijkheid geeft om te laten zien wat het niet kan zeggen.

Differentiatie & Fase therapie

Differentiatie therapie en Fasetherapie zijn twee therapievormen voor kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. Op een gecontroleerde en gefaseerde manier worden corrigerende ervaringen opgedaan rond zorg, vertrouwen in anderen en denken over jezelf. Ouders worden nauw bij dit proces betrokken. Kijkt u voor meer informatie op de website van Mw. Dr. J.C.A. Thoomes-Vreugdenhil. Zij heeft deze behandelmethodiek ontwikkeld en onderzocht. Eddie van der Laan heeft de opleiding voor deze behandeling bij haar gevolgd.

Ouder-kind psychotherapie

Ouder-kind psychotherapie houdt in dat ouder en kind samen komen spelen met speelgoed in de spelkamer. In de ouder-kind psychotherapie kunnen ouders weer positieve ervaringen op doen met hun kind. Door de rust en de tijd, en door er over in gesprek te zijn met de psychotherapeut kunnen de signalen van hun kind beter begrepen worden. Het contact tussen ouder en kind kan verbeteren, en beiden kunnen groeien in zelfvertrouwen. Afhankelijk van de aard van de problemen kan de aanpak gericht zijn op het verwerken van ervaringen van vroeger of meer gericht zijn op het vinden van een oplossing voor problemen in het heden. In overleg kan er gebruik gemaakt worden van video om het proces tussen ouder en kind te ondersteunen. Het kind en de ouder(s) komen doorgaans een keer in de week of een keer in de twee weken voor een afspraak van 50 minuten.

Ouderbegeleiding

Hierin worden ouders begeleid in de omgang met het probleemgedrag van hun kind. Daarbij kan het gaan over hoe te handelen, en kan het gaan over wat het probleemgedrag of de voorgestelde interventie met je doet. Het is een behandelvorm die kan worden ingezet wanneer uw kind bij ons in zorg is.

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie wordt de problematiek bekeken in samenhang met de leefomgeving, ook wel het systeem genoemd. Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van uw leefwereld vormt: gezin, familie, school, vriendenkring, werk etc. Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) het eerste belangrijke sociale systeem. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: partner en kinderen.

Gedurende de behandeling houden we rekening met het feit dat anderen (bewust en onbewust) invloed uit kunnen oefenen op de problemen die u ervaart. Samen zullen we gaan onderzoeken hoe we een eventuele vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door uw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door uw leefomgeving worden aangemoedigd. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties tussen uzelf en uw leefwereld in samenhang met de reden waarvoor u zich heeft aangemeld. Wanneer het zinvol is voor de behandeling kunnen belangrijke personen uit uw systeem uitgenodigd worden bij de gesprekken. Dat gebeurt uiteraard in overleg.

In de systeemtherapie wordt vooral ook gekeken naar de onderlinge communicatie. Welke manieren en gewoonten zijn er in de communicatie ontwikkeld en hoe beïnvloeden jullie elkaar. Gedurende de therapie wordt ieder zich daar meer bewust van. Hierdoor kan de wijze waarop tegen het probleem wordt aangekeken veranderen. In systeemtherapie moet het voor iedereen veilig zijn. Om die reden kiest de therapeut geen partij, maar staat naast ieder die dit nodig heeft. Dit betekent een meervoudig partijdige opstelling waarbij de therapeut werkt voor ieders belang.

Opleiding

De Helper biedt een opleidingsplaats voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Dit is een twee jarige opleiding welke leidt tot basis registratie in het BIG register, na afronding van de universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek. Mw. A. van der Meer, MSc  en mw. N. Camps, MSc nemen binnen onze praktijk deel aan deze opleiding, in samenwerking met Karakter en Zorgaccent.

Binnen de praktijk zijn ook universitaire psychologen in opleiding werkzaam. Om hen de gelegenheid te bieden het vak goed te leren, kan u gevraagd worden of zij bij het gesprek of onderzoek aanwezig mogen zijn. Wij hopen op uw welwillendheid hierin.

Zorgpaden

Binnen de GGZ wordt er steeds meer gewerkt met zorgpaden. Een zorgpad kan worden gezien als de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces voor een patiëntengroep met een specifieke zorgvraag. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. Het is een middel om een patiëntgericht programma op een systematische wijze te plannen en op te volgen. Binnen de Helper geven we ook invulling aan de uitvoering van zorgpaden en de ontwikkeling hiervan.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Algemeen

Eerste gesprek

Echtscheidingsperikelen