Kind en jeugd

Als een kind of jongere in therapie gaat, gebeurt dat meestal in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders vaak nauw bij de behandeling betrokken. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is, heeft uw kind de zwaarste stem bij het nemen van beslissingen. Dit betekent dat een vervolg voor onderzoek of behandeling alleen kan plaatsvinden wanneer uw kind hier zelf mee akkoord gaat. U wordt als (pleeg)ouders uitsluitend dán bij de behandeling betrokken wanneer uw kind dat goed vindt. Aanmelding van uw kind van 12 jaar en ouder kan alleen wanneer uw kind het hier mee eens is. Is uw kind ouder dan 16 jaar dan mag hij/zij zichzelf zonder uw medeweten aanmelden en uw betrokkenheid ook weigeren. De behandelaar van uw kind is er dan aan gehouden de stem van uw kind te respecteren.

Als zorgverlener zijn we ook gehouden aan de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Dit betekent dat wanneer er zorgen zijn over de veiligheid of het welzijn van uw kind en/of thuissituatie, dit aanleiding kan zijn tot een gezamenlijk gesprek hierover om kijken naar mogelijkheden tot verandering. Eventueel kan voor overleg ook contact gezocht worden met Veilig Thuis wanneer de zorgen aanhouden.

Bent u als ouders gescheiden en hebben beide ouders ouderlijk gezag, dan moeten beide ouders akkoord zijn met de aanmelding van uw kind. Ook wanneer er geen onderling contact meer (gewenst) is geldt dat beide ouders hun toestemming moeten geven. Zonder deze instemming van beide gezaghebbende ouders kunnen wij uw kind niet in behandeling nemen. Bij veel gestelde vragen kunt u hier meer over lezen.

Om voor vergoeding van uw kosten door de gemeente in aanmerking te komen dienen wij vooraf een beschikking aan te vragen. Dit betekent dat wij persoonlijke gegevens van uw kind en informatie over de hulpvraag en doelen van de behandeling met uw gemeente moeten overleggen. Dit komt onder andere terug in het Afsprakenoverzicht welke wij uw gemeente (met uitzondering van de gemeente Almelo en Hof van Twente) samen met de beschikkingsaanvraag toesturen.

Contact met de Helper

Kolthofsingel 52
7602 EP Almelo
0546 825 933

contact@dehelper.nl

Klik hier voor onze overige contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Eerste gesprek

Echtscheidingsperikelen